Gustav Falke

De Stormflot (Gustav Falke)

Wat brüllt de Storm?

De Minsch is'n Worm!

Wat brüllt de See?

'n Dreck is he!

De Wind de weiht, up springt de Flot,

Und sett up den Strand ern natten Fot,

Reckt sick höger und leggt up't Land,

Patsch, ere grote, natte Hand.

Wat brüllt de Storm?

De Minsch is'n Worm!

Wat brüllt de See?

'n Dreck is he!

Verfügbare Informationen:
Erschienen im Buch "Gesammelte Dichtungen"
Herausgeber: A. Janssen